Trhrthrthrt

Om skolen

Formålsparagraf

Det er skolens formål at skabe gode rammer for skolens virke og undervisning for derved at opnå et godt socialt miljø, der muliggør en solid og grundig indlæring.

Skolen hviler på et kristent menneskesyn og er upolitisk.

Skolen skal drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om friskoler og private grundskoler og statsstøtte til disse.

Skolens formål tilstræbes opnået gennem:

- en passende klassekvotient
- ansvarsbevidsthed, overskuelighed og konsekvens
- kreativitet og gode arbejdsvaner hos eleverne
- åbenhed over for samfundet
- en aktiv og engagerende personalepolitik
- et positivt og tæt samarbejde mellem skole og hjem

Solsideskolen Marts 2022 8826

Værdigrundlag og de syv samfundsløfter

Grundlaget for skolens virke er et godt og konstruktivt samarbejde mellem børn, forældre, bestyrelse, ansatte og ledelse. Forudsætningen for dette samarbejde er, at alle møder hinanden med åbenhed og tillid. Solsideskolen hviler på et folkekirkeligt grundlag, hvor et medmenneskeligt livssyn præger dagligdagen og omgangstonen på skolen.

Solsideskolen tilstræber at tilbyde en undervisning præget af høj faglig kvalitet, engagement og arbejdsglæde sigtende imod at kvalificere børnene til at fungere i et demokratisk samfund præget af stadige forandringer.

Solsideskolen Marts 2022 8936

Skolen ønsker, at børnene føler arbejdsglæde, og at deres selvstændige arbejde præges af stort engagement og ansvarlighed. Skolen tilstræber at tilgodese og fremme det enkelte barns kreative evner, så hvert barn kan udvikle sin fantasi og sine skabende evner indenfor alle fag og discipliner.

Skolen prioriterer børnenes trivsel og tryghed højt, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for læring og personligudvikling. Skolens fysiske rammer, det overskuelige elevtal og den lave klassekvotient ses som trivsels- og tryghedsfremmende faktorer. Skolen lægger vægt på, at børnene lærer at indgå i et positivt og forpligtende fællesskab og samarbejde både med hinanden og med de voksne. Børnene skal lære ansvarlighed overfor egne handlinger samt tage hensyn til og drage omsorg for andre.

Læs værdigrundlaget her

Solsideskolen Marts 2022 9209

Skolens organisering

I Danmark er vi så heldige, at vi ved siden af et offentligt undervisningssystem har en mangfoldighed af privat- og friskoler. Disse skoler er meget forskellige. Skolen kan f.eks. som sit udgangspunkt have en kristen målsætning eller lægge hovedvægten på kreative og musiske udfoldelser eller noget helt tredje.

Solsideskolen hører organisatorisk til i Danmarks Privatskoleforening. Det er gruppen af skoler, som lægger vægt på en solid boglig indlæring, men hvor også kreative og musiske udfoldelser spiller en væsentlig rolle.

Solsideskolen blev taget i brug d. 11. november 1902. Skolen har naturligvis i de forløbne hundrede år undergået store forandringer, men også i dag prøver vi efter bedste evne at leve op til nogle principper, som har været gældende i hele skolens levealder.

Solsideskolen Marts 2022 8762

- Vi lægger vægt på, at omgangstonen er venlig og høflig

- Vi prioriterer tidssvarende undervisningsmidler højt

- Vi satser på, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af undervisningen

- Vi tilstræber en så mobningsfri skole, som muligt - se skolens Trivselsplan

Vi mener, at skolens størrelse og hele opbygning giver os gode muligheder for at leve op til ovenstående mål. Blandt skolens mål er en god forældrekontakt særdeles ønskelig.

Skolens elever er opdelt i klasser fra 0. til og med 9. kl. Hver klasse er tilknyttet en klasselærer som sammen med de øvrige lærere i klasseteamet deltager i arbejdet med klassen og samarbejdet med forældrene.

Skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Nyttig info

Elevtal

Klasse Antal drenge Antal piger Elever i alt
0.X 9 11 20
0.Y 9 11 20
01 10 10 20
02 10 10 20
03 10 10 20
04 9 11 20
05 11 9 20
06 10 12 22
07 11 11 22
08 9 13 22
09 9 13 22
Alle klasser 107 121 228

Praktikanter

På Solsideskolen tager vi meget gerne imod studerende fra såvel læreruddannelsen som pædagoguddannelsen. Vi mener, vi kan tilbyde et rigtig godt praktiksted og er samtidig også meget åben overfor studerendes konstruktive input og nytænkning.

Læs uddannelsesplanen her

Tilsyn

Der skal føres tilsyn med den frie eller private grundskoles evne til at opfylde Friskolelovens bestemmelser om at tilbyde undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

I udgangspunktet vil der føres tilsyn med undervisningsplanerne, elevernes hverdag, planlægning og organisering af undervisningen, den pædagogiske tilgang til undervisningen og arbejdsformerne samt om de ledelses- og uddannelsesmæssige kvalifikationer er af en vis standard og ikke mindst en vurdering af elevernes faglige standpunkt jf. Friskolelovens § 9d

På forældrekredsmødet d. 16. maj 2023 blev Lars Øgendahl Overgaard valgt som tilsynsførende for en periode på to år, således han er skolens tilsynsførende i skoleårene 2023-24 og 2024-25. 

Tilsynsrapport 2017-2018

Tilsynsrapport 2018-2019

Tilsynsrapport 2019-2020

Tilsynsrapport 2020-2021

Tilsynsrapport 2021-2022

Tilsynsrapport 2022-2023

Tilsynsrapport 2023-2024

 

Time- og fagfordeling

På Solsideskolen har vi valgt at følge Fælles Mål som er gældende for folkeskolen.

Beskrivelse af delmål og slutmål for alle folkeskolens fag

Som privatskole er vi frit stillet med hensyn til anvendelsen af skolens skematimer. Vi tager udgangspunkt i de vejledende timetal gældende for folkeskolen. Solsideskolen ligger på niveau eller over de vejledende timetal.

De væsentligste forskelle i forhold til folkeskolens vejledende timetal er følgende:

  • Solsideskolens elever har flere engelsktimer i 8. og 9. klasse
  • Solsideskolens elever har flere tysktimer i 8. og 9. klasse
  • Solsideskolens elever har flere geografitimer i 9. klasse
  • Solsideskolens elever har flere biologitimer i 9. klasse
  • Solsideskolens elever har svømning i 5. klasse
  • Solsideskolens elever har it på skemaet i 4. klasse
  • Solsideskolens elever har faget "Grønt fag" i 6. klasse

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dansk 11 10 10 7 7 8 7 7 7
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk 1 1 2 2 3 3 3 4 4
Tysk         2 2 3 4 4
Fysik             2 2 3
Natur/teknik 1 2 2 2 2 2      
IT       1          
Historie     1 2 2 2 2 2 2
Geografi             2 1 2
Biologi             2 2 2
Samfundsfag               2 2
Religion 1 1 1 1 1 1   2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Svømning         2        
Musik 2 2 2 2 1        
Billedkunst 2 2 2 2 2 2s      
Håndarbejde       2s          
Sløjd       2s          
Hjemkundskab           2s      
Drama                  
Håndværk/design             2 2  
Grønt fag           2      
Antal lektioner pr. uge 25 25 27 28 29 29 30 35 35
  s = semesterdelt

 

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede