Solsideskolen Marts 2022 8764

Skolebestyrelsen

Uddrag fra vedtægterne:

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskole.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er to år. I lige år vælges to forældrerepræsentanter og i ulige år vælges tre forældrerepræsentanter.

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned.

Solsideskolen Marts 2022 9049

Bestyrelsens væsentligste opgaver:

 1. Sikre at skolens formål opfyldes
 2. Formulere målsætninger for skolen
 3. Sikre at skolen har godkendte vedtægter og opfylder tilskudsbetingelserne samt anden relevant lovgivning
 4. Sikre en forsvarlig organisation af skolens virksomhed
 5. Sørge for egnede og lovlige lokaler til skolens drift
 6. Ansætte / afskedige skolelederen samt aftale løn og arbejdstid med lederen
 7. Sørge for valg af tilsynsførende efter reglerne herom
 8. Tage ansvar for skolens beslutningsprocesser og fællesskaber
 9. Beslutte om skolen skal deltage i tests mv. efter indstilling fra lærere og ledelse
 10. Sikre at skolen udarbejder slutmål, delmål og undervisningsplaner (eller beslutter at følge ”Fælles Mål”), samt udarbejder evaluering og opfølgningsplan (2008) og at disse offentliggøres på skolens hjemmeside.
 11. Udføre arbejdsopgaver fastsat i overenskomst
 12. Fastsætte skolepengenes størrelse
 13. Udpege revisor og påse at revisor er uafhængig
 14. Sørge for at der udarbejdes et budget. Godkende og underskrive regnskab
 15. Underrette Undervisningsministeriet ved økonomiske problemer og indsende særlig redegørelse, hvis det er påkrævet.

(Kilde: Danmarks Private Skoler)

Bestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen for Solsideskolen i skoleåret 2024-25

Søren Edholm (formand)
Tlf.: 41762438
Mail: sorenedholm@gmail.com 

Anne Højen Østergaard (næstformand)
Tlf.: 29929449
Mail: anneoestergaard_85@hotmail.com 

Brian Hvarregaard
Tlf.: 71707011
Mail: brian.hvarregaard@gmail.com 

Martin Nyeng Toldbod
Tlf.: 23643045
Mail: martin_told@hotmail.com

Morten Klemmen Flyger Klarborg Bach
Tlf.: 22585757
Mail: mortenkfbach@gmail.com

 

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede