Solsideskolen Marts 2022 8759

For forældre

Nyttig info

Befordringstilskud

Solsideskolen modtager hvert år et befordringsbidrag fra staten til tilskudsberettigede elever.

For at være tilskudsberettiget skal flg. AFSTANDSKRITERIER opfyldes:
- 0. kl. - 3. kl. mere end 2,6 km
- 4. kl. - 6. kl. mere end 6,1 km
- 7. kl. - 9. kl. mere end 7,1 km

Forældrene skal betale buskort.

Efter ansøgning af tilskud til befordring fordeler skolen tilskudskronerne til de relevante elever.

Dette finder sted i jan/feb. måned og foregår via modregning i skolepengene.

Folkeskolens afgangsprøve

9. klasses karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside her

Forsikring

Børns ansvar i skolen

Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven.
Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev.

Læs mere her

Forventningspapir

Læs vores forventningspapir her: 

Forventningspapir.pdf

Karakterer

På skolen betragter vi ikke karakterer som et mål i sig selv. På den anden side mener vi, at eleverne har krav på at blive bedømt.
Vi giver arbejdsindsatsbedømmelser i 4. og 5. klasse to gange årligt.
I 6.-9. klasse får eleverne karakterer samt arbejdsindsatsbedømmelser to gange om året.
Evner og anlæg er forskellige - derfor vægter vi bedømmelsen af arbejdsindsatsen højt, og italesætter det ligeledes for børnene.
Man er naturligvis velkommen til at kontakte den enkelte lærer for at høre, hvordan udviklingen forløber.

Således gives der karakterer/arbejdsindsats:

 

Klassetrin 4 5 6 7 8 9
Fag            
Dansk u u uu uu uu uu
Matematik u u uu uu uu uu
Engelsk u u uu uu uu uu
Tysk   u uu uu uu uu
Fysik       uu uu uu
Natur/teknik u u uu      
Historie u u uu uu uu uu
Geografi       uu uu uu
Biologi       uu uu uu
Samfundsfag         uu uu
Religion u u uu   uu uu
Idræt u u uu uu uu uu
Svømning            
Musik            
Billedkunst u u uu      
Håndarbejde u          
Sløjd u          
Hjemkundskab     u      
Håndværk/design       uu    

u = der gives arbejdsindsats i faget

uu = der gives standpunktskarakter(er) og arbejdsindsats i faget

Fra og med 6. klasse gives karakter efter 7-trins skalaen:

12 - gives for den fremragende præstation

10- gives for den fortrinlige præstation

7 - gives for den gode præstation

4 - gives for den jævne præstation

02 - gives for den tilstrækkelige præstation

00 - gives for den utilstrækkelige præstation

-3 - gives for den ringe præstation

Kompetenceløft ”Solstrålen”

Elever, der af faglæreren vurderes til at have behov for et fagligt løft i enten dansk eller matematik, tilbydes timer i vores kompetencecenter ”Solstrålen”. Her har vi fire kompetente lærere, der hjælper eleverne med et læsestrategier, repetition eller hvad der måtte være behov for. Dette vurderes i tæt samarbejde med såvel forældre som faglærer/klasselærer.

Denne undervisning kan enten foregå alene, i små grupper eller også kan vores kompetencelærer indgå i den almindelige undervisning, hvor de støtter op om den elev, der har behov for det faglige løft.

Læs mere her

Konfirmationsforberedelse

I 7. klasse deltager de fleste elever i konfirmationsforberedelsen ved Nørresundby Kirke. Normalt finder denne undervisning sted i de to første timer én af ugens dage.

Til og med år 2030 konfirmeres Solsideskolens elever den første søndag i maj.

Fra og med år 2031 konfirmeres vores elever den første lørdag i maj.

Hvis elever, der er bosiddende i andre kirkesogne, ønsker at deltage i den lokale konfirmationsundervisning, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Nedbringelse af skolepengene

På statens finanslov bliver der hvert år afsat et beløb til nedbringelse af skolepengene for familier med indkomster under visse grænser.

Alle forældre vil på Intra i forbindelse med starten af det nye skoleår modtage et ansøgningsskema samt et skema, som viser, hvor meget man må tjene for at kunne komme i betragtning. Den endelige meddelelse om, hvor stort et beløb man modtager, vil blive udsendt fra skolens kontor omkring december måned.

Rygepolitik

Læs vores rygepolitik her

Mht. energidrik har vi ligeledes en nultolerancepolitik for indtagelse af energidrik i skoletiden og til andre skolerelaterede arrangementer.

Samarbejdspartnere

Betjening PPR - Solsideskolen skoleåret 2023-2024
Fagperson Navn Mailadresse Telefonnummer
Psykolog Hanna Rostved hros-skole@aalborg.dk 93520153
Logopæd Lene Poulsen Jensen lpj-skole@aalborg.dk 93520214
Ergoterapeut Lena Andreasen lea-skole@aalborg.dk 93520288
Specialpædagogisk konsulent Mette Billund   93520134
Andre samarbejdspartnere
Kirke- og kulturmedarbejdere Tøkk Sondrup toekk@nrsundbykirke.dk  
Sundhedsplejerske Illinca Ciubotariu lac-fb@aalborg.dk 25200977
Tandlæge Tandklinikken, Lille Borgergade 21, 9400 Nr. Sundby   99312900
UU-vejleder Anne Sofie Fage Larsen asfl-skole@aalborg.dk 25204542

Skole-hjem-samarbejde

For en privatskole er det helt naturligt, at vi vægter samarbejdet med forældrene højt. God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole-hjem-samarbejde. Vi forventer, at der holdes en god tone, at man tænker, før man taler/skriver, at man lytter til, hvad der bliver sagt - og indgår i en dialog.
Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer. Den direkte kontakt mellem forældre og lærer kan hindre, at problemerne vokser sig store.

Den skriftlige kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår via Forældreintra. Alle forældre har adgang til skolens ForældreIntra. Her findes den enkelte elevs elektroniske ”kontaktbog”, og forældrene kan i denne skrive en besked til skolen og omvendt.
Anmodning om ekstra frihed skal fremsættes gennem kontaktbogen, ligesom årsagen til eventuelt fravær oplyses her. Ved anmodning om mere end to dages fritagelse fra undervisningen kontaktes skolens ledelse skriftligt.

På de årlige forældremøder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Ved skole-hjem-samtalerne drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. I 0.-3. klasse afholdes der årligt to skole-hjem-samtaler, og i 4.-9. klasse afholdes der årligt en skole-hjem-samtale.

I hver klasse vælger man et klasseforældreråd, som fungerer som klassens aktivitetsudvalg. Ved det årlige forældrekredsmøde i maj har forældrene mulighed for at give deres mening til kende om skolens drift i al almindelighed samt have indflydelse på sammensætningen af skolens bestyrelse.

Skolens kor

Koret øver efter skoletid én gang ugentligt. Hver korlektion starter med opvarmning af stemmerne, hvorefter vi synger sjove, glade og alvorlige sange.

I løbet af året optræder vi ved forskellige lejligheder på skolen, på plejehjem og i kirken.

Efter sommerferien starter en ny sæson, og går du i 3. klasse eller derover, er du meget velkommen.

Koret er for både drenge og piger, og det er gratis at deltage.
Lige efter sommerferien vil tilmeldingsblanketter med angivelse af øvetidspunkt blive uddelt.

Skolepatrulje

7. klasses elever indgår i skolepatruljen, hvis opgave er at hjælpe kammeraterne til sikkert at krydse Sankt Peders Gade. Skolepatruljen uddannes af færdselskontaktlæreren i samarbejde med Nørresundby Distriktspoliti.

Ifølge færdselslovens § 3, stk. 2 skal trafikanterne vise særligt hensyn over for børn og skolepatruljer. Vi forventer derfor, at forældre, der kører børn til og fra skole, standser i god afstand fra skolens indgang, og vi opfordrer forældre til at benytte parkeringspladsen på Garvergade, når elever afleveres om morgenen.

Skolepatruljen arbejder på Sankt Peders Gade om morgenen fra kl. 7.45 til 8.00.

Som tak for indsatsen inviteres eleverne, der har stået i skolepatrulje, med på en tur arrangeret af Rådet for Sikker Trafik, hvor de sammen med andre skolepatruljer har en rigtig sjov og hyggelig dag.

Skolepenge

Skolens bestyrelse har for skoleåret 2023/2024 vedtaget følgende skolepengesatser:

- Børnehaveklasse - 3. klasse: 11 gange 1300 kr.
- 4. - 9. klasse: 11 gange 1550 kr.
- Skolefritidsordningen: 11 gange 1100 kr. (inkl. frugt og brød)
- Morgenåbning 250 kr.

Søskenderabat

- 1. barn: Fuld pris
- 2. barn: 40% rabat
- 3. barn: 90% rabat
- 4. og efterfølgende børn: Gratis

Der gives ikke søskendereduktion i fritidsordningen.

Tilfredshedsundersøgelse

På Solsideskolen ønsker vi altid at gøre vores bedste og udvikle os, og derfor foretager vi hvert år en større tilfredshedsundersøgelse blandt skolens og SFO´ens forældre.

Tilfredshedsundersøgelsen foretages via et anonymt spørgeskema på Enalyzer.com. Vi opfordrer alle forældre til at besvare spørgeskemaet én gang pr. barn.

Politik for behandling af forældretilfredshedsundersøgelse

På Solsideskolen ønsker vi altid at gøre vores bedste og udvikle os, og derfor foretager vi hvert år en større tilfredshedsundersøgelse blandt skolens og SFO´ens forældre.

Tilfredshedsundersøgelsen foretages via et anonymt spørgeskema på Enalyzer.com. Vi opfordrer alle forældre til at besvare spørgeskemaet én gang pr. barn.

Forældretilfredshedsundersøgelsen indgår i vores kvalitetssikring og udvikling af indsatser på Solsideskolen.

Det er på bestyrelsesmøde d. 4. september 2023 besluttet, at bestyrelsen i samarbejde med ledelsen og skolens personale bruger besvarelserne i forældretilfredshedsundersøgelsen til at udpege indsatsområder for det kommende skoleår. I udvælgelsen af cirka tre udviklingspunkter anvendes såvel kvalitative som kvantitative udvælgelseskriterier:

 • Signifikant fald siden forrige forældretilfredshedsundersøgelse
 • Lav score i et specifikt spørgsmål
 • Forældrekommentarer

Forældretilfredshedsundersøgelse 2023

Resultatet blev i år 195 gennemførte observationer, hvilket svarer til en deltagelsesprocent på 43.

Nedenfor fremhæver vi vores indsatsområder/udviklingspunkter og nogle forældrekommentarer, vi er særligt stolte af. I dokumentet ”Sammenligning forældretilfredshedsundersøgelse 2022-2023”  finder I en komparativ opstilling af den nyeste forældretilfredshedsundersøgelse fra 2023 sammenholdt med vores forældretilfredshedsundersøgelse fra 2022.

Indsatsområder/udviklingspunkter:

 • Læringsmiljø og trivselsarbejde
 • ”Læringsmiljøet i mit barns klasse”
 • ”At eleverne på skolen omgås hinanden med gensidig respekt”
 • Vikartimer i undervisningen
  • ”Omfanget af undervisning, der dækkes af vikarer”
  • Fokus på vikarmateriale (på baggrund af forældrenes kommentarer)
 • SFO
  • ”Information fra pædagogerne om mit barns liv i SFO-tiden”
  • Fokus på skærmtid (på baggrund af forældrenes kommentarer)
 • Værdigrundlag
  • ”At skolens værdigrundlag bliver tydeligt kommunikeret af ledelse og personale”
  • ”Lever Solsideskolen i sine handlinger op til skolens værdigrundlag”

Citater fra forældre:

”Vi er generelt så glade for skolen, lærerne og alt det faglige. Hvordan I tackler udfordringer som ordblindhed, diagnoser og hvis man trænger til et løft i bestemte fag. Tak for jeres indsats, engagement og humør”

”Skolen har været igennem en rivende udvikling igennem de sidste mange år. Og det er fantastisk at se skolen være kommet med på SÅ mange plan: it, undervisningsmateriale, spu, bygninger både ude og inde mm.”

”Vi oplever et utroligt dejligt ”fællesskab” på tværs af årgangene, og at de ældre elever er gode og meget hjælpsomme og respektfulde overfor de yngre elever. Der opleves på ingen måde noget negativt hierarki imellem klasserne. Derudover altid smilende og imødekommende lærere og pædagoger”

”Solsideskolen er fortsat den bedste skole med en nærværende ledelse, dygtige lærere og pædagoger og et fantastisk sammenhold på tværs af klasserne. Det er en skole, hvor nærvær og trivsel er tydelig lige så snart man træder ind på matriklen og man får altid et smil fra ”de voksne” når man ser dem”

”I har givet vores barn den bedste skolegang vi kunne ønske og bedre end vi havde kunne håbe på. Tak for jeres måde at være på”

Forældrene er tilfredse

Vi ser et mindre fald fra foregående undersøgelse, men den overordnede forældretilfredshed er stadig meget høj.

Generelt er bestyrelsen og ledelsen meget tilfredse med resultaterne og er glade for og stolte af, at vi overordnet set har en forældregruppe, der ser os på den måde, vi ønsker at være og selv mener, vi er. Vi vil nu arbejde videre med ovenstående udviklingspunkter og selvfølgelig holde fast i alle de ting, vi allerede gør godt, så vi fortsat kan blive ved med at udvikle os og drive den bedste skole.

En stor tak til de mange forældre, som har deltaget i forældretilfredshedsundersøgelsen. Formålet var at få en solid viden, så vi fortsat kan sikre udviklingen af vores skønne skole.

Trivsels- og sorgarbejde

På Solsideskolen ønsker vi, at alle bliver så dygtige, som de overhovedet kan. Men vi er samtidig også meget bevidste om, at læringen går hånd i hånd med den enkeltes trivsel, og derfor er det vigtigt for os, at den enkelte og klassen trives.

Kulturen på Solsideskolen er præget af gensidig respekt, og vi passer på hinanden og på skolen.

Det er vores klare mål, at der i dagligdagen er forståelse for hinandens forskelligheder og personligheder, for det bidrager til mangfoldigheden og giver kulør i hverdagen.

Vi prioriterer højt at fremme trivslen i et inkluderende fællesskab og at forebygge og løse eventuel mobning. Hvis en elev mobbes, er det et anliggende for hele klassen, og dette skal med de voksnes hjælp løses i fællesskab.

Forebyggelse af mobning indgår i lærernes årsplaner. Hvis en elev eller klasse ikke trives, har vi faste procedurer. Man kan altid regne med, at vi handler, og at dette sker i tæt kontakt med hjemmet.

Klasselærerne har ansvaret for det løbende og forebyggende trivselsarbejde i klassen, og ledelsen træder til, hvis der opstår behov.

Hvis der er tale om mistrivsel eller mobning laves en handlingsplan.

På Solsideskolen har vi to trivselslærere, som kan hjælpe både i det forebyggende arbejde, men også, hvis en elev af den ene eller anden grund mistrives. Vores trivselslærere observerer og superviserer undervisningen (og evt. i frikvarterer/SFO-tid), når der opstår behov for råd og vejledning. Desuden kan disse trivselslærere tage elever, der af flere forskellige grunde har en svær periode, ud til en samtale. I tæt samarbejde med klasselæreren og forældrene kan et trivselsforløb med en af disse aftales.

Vores ene trivselslærer er ligeledes certificeret børnegruppeleder og er dermed godt klædt på til at møde børn med skilte forældre og tage vare å deres behov. Denne trivselslærer tager både individuelle samtaler med børn med skilsmisseforældre, men varetager også skilsmissegrupper.

Vi er meget optagede af elevernes digitale dannelse og adfærd på alle klassetrin, og underviser eleverne løbende i dette.

På Solsideskolen har vi venskabsklasser, hvor en ældre klasse er venskabsklasse med en yngre klasse. Her arrangeres forskellige sociale og/eller faglige aktiviteter, hvor eleverne lærer hinanden at kende og dermed bliver trygge ved hinanden.

Skolen har fast samarbejde med SSP (Socialforvaltning, Skole, Politi). Samarbejdet bruges både i akutte sager og i det forebyggende arbejde. Vi har desuden fast samarbejde med psykolog og talepædagog og sundhedsplejerske under PPR-Aalborg Kommune.

Se vores trivselspolitik her

Udtalelser

På skolen mener vi, at det er rimeligt, at eleverne jævnligt får en vurdering af deres indsats. Dette foregår normalt gennem uddeling af karakterblade samt ved forældresamtalerne.
Når eleven forlader skolen efter 9. klasse, udleveres der et afgangsbevis.

Herudover har skolen gennem en lang årrække som en helt fast procedure givet eleverne en udtalelse sammen med afgangsbeviset. I en sådanne udtalelse prøver vi at belyse de områder, der ikke kan indgå i en karakter. Vi fortæller bl.a. lidt om vores indtryk af elevens modenhed, flid, væsen og adfærd.

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede