Solsideskolen Marts 2022 8759

For forældre

Nyttig info

Befordringstilskud

Solsideskolen modtager hvert år et befordringsbidrag fra staten til tilskudsberettigede elever.

For at være tilskudsberettiget skal flg. AFSTANDSKRITERIER opfyldes:
- 0. kl. - 3. kl. mere end 2,6 km
- 4. kl. - 6. kl. mere end 6,1 km
- 7. kl. - 9. kl. mere end 7,1 km

Forældrene skal betale buskort.

Efter ansøgning af tilskud til befordring fordeler skolen tilskudskronerne til de relevante elever.

Dette finder sted i jan/feb. måned og foregår via modregning i skolepengene.

Folkeskolens afgangsprøve

9. klasses karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside her

Forsikring

Børns ansvar i skolen

Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven.
Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev.

Læs mere her

Forventningspapir

Læs vores forventningspapir her: 

Forventningspapir.pdf

Karakterer

På skolen betragter vi ikke karakterer som et mål i sig selv. På den anden side mener vi, at eleverne har krav på at blive bedømt.
Vi giver arbejdsindsatsbedømmelser i 4. og 5. klasse to gange årligt.
I 6.-9. klasse får eleverne karakterer samt arbejdsindsatsbedømmelser to gange om året.
Evner og anlæg er forskellige - derfor vægter vi bedømmelsen af arbejdsindsatsen højt, og italesætter det ligeledes for børnene.
Man er naturligvis velkommen til at kontakte den enkelte lærer for at høre, hvordan udviklingen forløber.

Således gives der karakterer/arbejdsindsats:

 

Klassetrin 4 5 6 7 8 9
Fag            
Dansk u u uu uu uu uu
Matematik u u uu uu uu uu
Engelsk u u uu uu uu uu
Tysk   u uu uu uu uu
Fysik       uu uu uu
Natur/teknik u u uu      
Historie u u uu uu uu uu
Geografi       uu uu uu
Biologi       uu uu uu
Samfundsfag         uu uu
Religion u u uu   uu uu
Idræt u u uu uu uu uu
Svømning            
Musik            
Billedkunst u u uu      
Håndarbejde u          
Sløjd u          
Hjemkundskab     u      
Håndværk/design       uu    

u = der gives arbejdsindsats i faget

uu = der gives standpunktskarakter(er) og arbejdsindsats i faget

Fra og med 6. klasse gives karakter efter 7-trins skalaen:

12 - gives for den fremragende præstation

10- gives for den fortrinlige præstation

7 - gives for den gode præstation

4 - gives for den jævne præstation

02 - gives for den tilstrækkelige præstation

00 - gives for den utilstrækkelige præstation

-3 - gives for den ringe præstation

Kompetenceløft ”Solstrålen”

Elever, der af faglæreren vurderes til at have behov for et fagligt løft i enten dansk eller matematik, tilbydes timer i vores kompetencecenter ”Solstrålen”. Her har vi fire kompetente lærere, der hjælper eleverne med et læsestrategier, repetition eller hvad der måtte være behov for. Dette vurderes i tæt samarbejde med såvel forældre som faglærer/klasselærer.

Denne undervisning kan enten foregå alene, i små grupper eller også kan vores kompetencelærer indgå i den almindelige undervisning, hvor de støtter op om den elev, der har behov for det faglige løft.

Læs mere her

Konfirmationsforberedelse

I 7. klasse deltager de fleste elever i konfirmationsforberedelsen ved Nørresundby Kirke. Normalt finder denne undervisning sted i de to første timer én af ugens dage.

Solsideskolens elever konfirmeres altid den første søndag i maj.

Hvis elever, der er bosiddende i andre kirkesogne, ønsker at deltage i den lokale konfirmationsundervisning, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Nedbringelse af skolepengene

På statens finanslov bliver der hvert år afsat et beløb til nedbringelse af skolepengene for familier med indkomster under visse grænser.

Alle forældre vil på Intra i forbindelse med starten af det nye skoleår modtage et ansøgningsskema samt et skema, som viser, hvor meget man må tjene for at kunne komme i betragtning. Den endelige meddelelse om, hvor stort et beløb man modtager, vil blive udsendt fra skolens kontor omkring december måned.

Samarbejdspartnere

Betjening PPR - Solsideskolen skoleåret 2021-2022
Fagperson Navn Mailadresse Telefonnummer
Psykolog Hanna Rostved hros-skole@aalborg.dk 93520153
logopæd Lene Poulsen Jensen lpj-skole@aalborg.dk 93520214
Ergoterapeut Lena Andreassen lea-skole@aalborg.dk 93520288
Specialpædagogisk konsulent Marie Abildgaard Bjerg maab-skole@aalborg.dk 93520176
Andre samarbejdspartnere
Kirke- og kulturmedarbejdere Tøkk Sondrup toekk@nrsundbykirke.dk  
Sundhedsplejerske Illinca Ciubotariu lav-fb@aalborg.dk 25200977
Tandlæge Tandklinikken, Lille Borgergade 21, 9400 Nr. Sundby   99312900
UU-vejleder Anne Sofie Fage Larsen asfl-skole@aalborg.dk 25204542

Skole-hjem-samarbejde

For en privatskole er det helt naturligt, at vi vægter samarbejdet med forældrene højt. God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole-hjem-samarbejde. Vi forventer, at der holdes en god tone, at man tænker, før man taler/skriver, at man lytter til, hvad der bliver sagt - og indgår i en dialog.
Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer. Den direkte kontakt mellem forældre og lærer kan hindre, at problemerne vokser sig store.

Den skriftlige kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår via Forældreintra. Alle forældre har adgang til skolens ForældreIntra. Her findes den enkelte elevs elektroniske ”kontaktbog”, og forældrene kan i denne skrive en besked til skolen og omvendt.
Anmodning om ekstra frihed skal fremsættes gennem kontaktbogen, ligesom årsagen til eventuelt fravær oplyses her. Ved anmodning om mere end to dages fritagelse fra undervisningen kontaktes skolens ledelse skriftligt.

På de årlige forældremøder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Ved skole-hjem-samtalerne drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. I 0.-3. klasse afholdes der årligt to skole-hjem-samtaler, og i 4.-9. klasse afholdes der årligt en skole-hjem-samtale.

I hver klasse vælger man et klasseforældreråd, som fungerer som klassens aktivitetsudvalg. Ved det årlige forældrekredsmøde i maj har forældrene mulighed for at give deres mening til kende om skolens drift i al almindelighed samt have indflydelse på sammensætningen af skolens bestyrelse.

Skolens kor

Koret øver efter skoletid én gang ugentligt. Hver korlektion starter med opvarmning af stemmerne, hvorefter vi synger sjove, glade og alvorlige sange.

I løbet af året optræder vi ved forskellige lejligheder på skolen, på plejehjem og i kirken.

Efter sommerferien starter en ny sæson, og går du i 3. klasse eller derover, er du meget velkommen.

Koret er for både drenge og piger, og det er gratis at deltage.
Lige efter sommerferien vil tilmeldingsblanketter med angivelse af øvetidspunkt blive uddelt.

Skolepatrulje

7. klasses elever indgår i skolepatruljen, hvis opgave er at hjælpe kammeraterne til sikkert at krydse Sankt Peders Gade. Skolepatruljen uddannes af færdselskontaktlæreren i samarbejde med Nørresundby Distriktspoliti.

Ifølge færdselslovens § 3, stk. 2 skal trafikanterne vise særligt hensyn over for børn og skolepatruljer. Vi forventer derfor, at forældre, der kører børn til og fra skole, standser i god afstand fra skolens indgang, og vi opfordrer forældre til at benytte parkeringspladsen på Garvergade, når elever afleveres om morgenen.

Skolepatruljen arbejder på Sankt Peders Gade om morgenen fra kl. 7.45 til 8.00.

Som tak for indsatsen inviteres eleverne, der har stået i skolepatrulje, med på en tur arrangeret af Rådet for Sikker Trafik, hvor de sammen med andre skolepatruljer har en rigtig sjov og hyggelig dag.

Skolepenge

Skolens bestyrelse har for skoleåret 2022/2023 vedtaget følgende skolepengesatser:

- Børnehaveklasse - 3. klasse: 11 gange 1250 kr.
- 4. - 9. klasse: 11 gange 1500 kr.
- Skolefritidsordningen: 11 gange 1050 kr. (inkl. frugt og brød)
- Morgenåbning 250 kr.

Søskenderabat

- 1. barn: Fuld pris
- 2. barn: 40% rabat
- 3. barn: 90% rabat
- 4. og efterfølgende børn: Gratis

Der gives ikke søskendereduktion i fritidsordningen.

Tilfredshedsundersøgelse

Forældretilfredshedsundersøgelse 2022

På Solsideskolen ønsker vi altid at gøre vores bedste og udvikle os, og derfor har vi i foråret 2022 foretaget en større tilfredshedsundersøgelse blandt skolens og SFO´ens forældre.

Vi opfordrede alle forældre til at besvare spørgeskemaet én gang pr. barn. Resultatet blev 218 gennemførte observationer, hvilket svarer til en deltagelsesprocent på 48.

Nedenfor fremhæver vi vores fokus-/udviklingspunkter og de punkter, vi er særligt stolte af. I dokumentet Resumé af forældretilfredshedsundersøgelse 2022 finder I et resumé af hele undersøgelsen.

Punkter, vi er stolte af:

Tilfredshed med skolen

 • 99,1 % er enten i meget høj grad eller i høj grad glad for, at deres barn går på Solsideskolen
 • 97,2% vil enten i meget høj grad eller i høj grad anbefale Solsideskolen til andre

Trivsel

 • 95,5% oplever i enten meget høj grad eller i høj grad, at der på Solsideskolen arbejdes aktivt med børnenes trivsel

Faglighed og lærernes engagement

 • 95,2% er enten meget tilfredse eller tilfredse med lærernes engagement i deres arbejde
 • 93,4% er enten meget tilfredse eller tilfredse med lærernes faglighed generelt
 • 93,9% er enten meget tilfredse eller tilfredse med eget barns faglige udvikling

Samarbejdet

 • 95,6% er enten meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med lærerne
 • 97,7% er enten meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med pædagogerne
 • 96,9% er enten meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med ledelsen

Covid-19

 • 98,1% har i meget høj grad eller i høj grad været tryg ved skolens håndtering af Covid-19-situationen

Fokus-/udviklingspunkter:

Omfanget af undervisning, der dækkes af vikarer

 • 65,4% er enten meget tilfredse eller tilfredse med omfanget af undervisning, der dækkes af vikarer

Mængden af undervisning uden for skolens matrikel

 • 81,2% er enten meget tilfredse eller tilfredse med mængden af undervisning uden for skolen matrikel (ture, museumsbesøg, ekskursioner osv.)

Kommunikation om skolens værdigrundlag

 • 70,4% oplever i høj eller meget høj grad, at skolens værdigrundlag bliver tydeligt kommunikeret af skolens ledelse og personale

Forældrene er tilfredse

Bestyrelsen og ledelsen er meget tilfredse med resultaterne og er glade for og stolte af, at vi generelt set har en forældregruppe, der ser os på den måde, vi ønsker at være og selv mener, vi er. Vi vil nu arbejde videre med ovenstående udviklingspunkter og selvfølgelig holde fast i alle de ting, vi allerede gør godt, så vi fortsat kan blive ved med at udvikle os og drive den bedste skole.

En stor tak til de mange forældre, som har deltaget i forældretilfredshedsundersøgelsen. Formålet var at få en solid viden, så vi fortsat kan sikre udviklingen af vores skønne skole.

Citat fra forælder i indskolingen:

Vi er meget tilfredse med skolen og dens engagerede personale. Lærere og pædagoger er altid smilende og imødekommende og mængden af det faglige kontra det sociale, balanceres virkelig fint. Trivslen vægtes højt og der bliver hurtigt taget hånd om evt. mistrivsel uanset graden af denne. Og eftersom trivsel danner fundament for læring, er dette fantastisk at opleve. Solsideskolen er virkelig en fantastisk skole :)

Citat fra forælder i indskolingen:

I er bare piv gode!

Citat fra forælder i indskolingen:

Vi er dybt taknemmelige for vores børns trygge hverdag på den bedste skole.

Citat fra forælder på mellemtrinnet:

Jeg er meget tilfreds og beskriver altid skolen som fantastisk. Skønne lærere, pædagoger og ledere der vil vores børn, som drager omsorg for deres faglighed og personlige udvikling. Stor ros til alle på Solsideskolen!

Citat fra forælder på mellemtrinnet:

Vi værdsætter hver en dag vores børn går på skolen, og er taknemmelige for personalets og ledelsens store engagement. Rummelighed, faglighed og sociale værdier i top.”

Citat fra forælder i udskolingen:

Jeg er fuldt ud tilfreds med skolen, lærerne og ledelsen. Det er lærere som ofte gør en ekstra indsats og som altid er til at få fat i, hvis jeg har brug for at vende noget. En ledelse med hjerte og faglighed, som tænker udvikling og børnesyn - alt i alt en skole man kan være stolt af.

Citat fra forælder i udskolingen:

Bare en stor tak for jeres måde at drive skole på. Både som personale og ledelse. Vi er så tilfredse og trygge ved jer alle. Kæmpe skulderklap til jer.

 

Se vores resultater fra forældretilfredshedsundersøgelse her

Trivsels- og sorgarbejde

På Solsideskolen ønsker vi, at alle bliver så dygtige, som de overhovedet kan. Men vi er samtidig også meget bevidste om, at læringen går hånd i hånd med den enkeltes trivsel, og derfor er det vigtigt for os, at den enkelte og klassen trives.

Kulturen på Solsideskolen er præget af gensidig respekt, og vi passer på hinanden og på skolen.

Det er vores klare mål, at der i dagligdagen er forståelse for hinandens forskelligheder og personligheder, for det bidrager til mangfoldigheden og giver kulør i hverdagen.

Vi prioriterer højt at fremme trivslen i et inkluderende fællesskab og at forebygge og løse eventuel mobning. Hvis en elev mobbes, er det et anliggende for hele klassen, og dette skal med de voksnes hjælp løses i fællesskab.

Forebyggelse af mobning indgår i lærernes årsplaner. Hvis en elev eller klasse ikke trives, har vi faste procedurer. Man kan altid regne med, at vi handler, og at dette sker i tæt kontakt med hjemmet.

Klasselærerne har ansvaret for det løbende og forebyggende trivselsarbejde i klassen, og afdelingslederen træder til, hvis der opstår behov.

Hvis der er tale om mistrivsel eller mobning laves en handlingsplan.

På Solsideskolen har vi to trivselslærere, som kan hjælpe både i det forebyggende arbejde, men også, hvis en elev af den ene eller anden grund mistrives. Vores trivselslærere observerer og superviserer undervisningen (og evt. i frikvarterer/SFO-tid), når der opstår behov for råd og vejledning. Desuden kan disse trivselslærere tage elever, der af flere forskellige grunde har en svær periode, ud til en samtale. I tæt samarbejde med klasselæreren og forældrene kan et trivselsforløb med en af disse aftales.

Vores ene trivselslærer er ligeledes certificeret børnegruppeleder og er dermed godt klædt på til at møde børn med skilte forældre og tage vare å deres behov. Denne trivselslærer tager både individuelle samtaler med børn med skilsmisseforældre, men varetager også skilsmissegrupper.

Vi er meget optagede af elevernes digitale dannelse og adfærd på alle klassetrin, og underviser eleverne løbende i dette.

På Solsideskolen har vi venskabsklasser, hvor en ældre klasse er venskabsklasse med en yngre klasse. Her arrangeres forskellige sociale og/eller faglige aktiviteter, hvor eleverne lærer hinanden at kende og dermed bliver trygge ved hinanden.

Skolen har fast samarbejde med SSP (Socialforvaltning, Skole, Politi). Samarbejdet bruges både i akutte sager og i det forebyggende arbejde. Vi har desuden fast samarbejde med psykolog og talepædagog og sundhedsplejerske under PPR-Egedal.

Udtalelser

På skolen mener vi, at det er rimeligt, at eleverne jævnligt får en vurdering af deres indsats. Dette foregår normalt gennem uddeling af karakterblade samt ved forældresamtalerne.
Når eleven forlader skolen efter 9. klasse, udleveres der et afgangsbevis.

Herudover har skolen gennem en lang årrække som en helt fast procedure givet eleverne en udtalelse sammen med afgangsbeviset. I en sådanne udtalelse prøver vi at belyse de områder, der ikke kan indgå i en karakter. Vi fortæller bl.a. lidt om vores indtryk af elevens modenhed, flid, væsen og adfærd.

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede