Solsideskolen Marts 2022 8919

Indskrivning

Nyttig info

Skriv dit barn på venteliste her

Indskrivningsprocedure

Hvis du ønsker at opskrive dit barn på ventelisten til Solsideskolen, skal du benytte indskrivningslinket.

Samtidig indbetales der et indmeldelsesgebyr på 400 kr.

I modtager en bekræftelse om, at jeres barn nu figurerer på ventelisten. Indmeldelsesgebyret betales én gang og tilbagebetales ikke, hvis barnet ikke optages på skolen.

Man er selv ansvarlig for at opdatere kontaktoplysninger og andre oplysninger på barnet på ventelisten.

Hvornår bliver man kontaktet?
Elever til vores kommende børnehaveklasse bliver i løbet af efteråret før skolestart kontaktet, hvis man er blandt de tyve elever, der får tildelt en plads.

Optagelse i de øvrige klasser sker løbende, når der opstår ledige pladser, og klassen vurderes at være klar til at tage imod en ny klassekammerat.

Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale med klasselæreren til den pågældende klasse og en ledelsesrepræsentant. Efter samtalen vurderer såvel familien som repræsentanterne fra skolen, hvorvidt et kommende samarbejde vil være en positiv mulighed. Herigennem sikrer vi os, at der tages hensyn til den eksisterende klassesammensætning og dynamik, så balancen og kontinuiteten i den eksisterende klasse bevares.

Prioritering ved ledige pladser
Når der er flere børn på ventelisten, end der er plads til i den enkelte klasse, udgør opskrivningstidspunktet sammen med andre faktorer som søskende på skolen, kønsfordeling i klassen m.v. den endelige afgørelse om optagelse på Solsideskolen.

Ved søskende på skolen forstås hel-,/halv- eller bonussøskende, der bor nogle af ugens dage sammen med en hel-/halv- eller bonussøskende, som går på Solsideskolen.

I de enkelte situationer vurderes det sammen med klassens team, hvad der er mest hensigtsmæssigt for klassen som helhed.

Særligt vedrørende børnehaveklassen
Forældrene til de tyve elever, der efter søskendeprioritering, kønsfordeling og anciennitet, er i betragtning til at få en plads på Solsideskolen, inviteres til en informationsaften i løbet af efteråret året før skolestart. Hvis der fortsat er gensidig interesse efter denne aften, inviteres forældrene sammen med deres skolestartende barn til en indskrivningssamtale, hvor børnehaveklasseleder, Rikke Breum, og skoleleder, Marie Breum, deltager. Formålet med disse samtaler er at afstemme det fremtidige samarbejde i forhold til skolens værdier.

Hvis ønsket om optagelse stadig er aktuelt og gensidigt, fortsættes indskrivningsproceduren, og barnets børnehave kontaktes for at høre, om der er særlige hensyn, vi kan tage for at overgangen til skolen gøres så hensigtsmæssig som muligt.

Processen omkring afholdelse af indskrivningssamtaler forventes færdig ultimo december.

I starten af januar indbetaler forældrene til nye børn et depositum svarende til tre måneders skolepenge, og der betales derfor ikke skolepenge de tre første måneder af skoleåret. Forældre med andre børn på skolen betaler ikke depositum, men betaler skolepenge de tre første måneder som almindeligvis.

De kommende nye elever inviteres til besøg på skolen i løbet af foråret, og elever samt forældre inviteres desuden til en indskrivningsfest.
Hvis et barn får tilbudt plads til børnehaveklassen, men af pædagogiske grunde skal vente, vil barnet være sikret plads til næste skoleår.

Selvom ventelisterne kan være lange, er det på ingen måde forgæves at stå langt nede på listen, da listen er dynamisk. Erfaring viser, at børn, der står langt nede på ventelisten, alligevel tilbydes en plads. Der kan derfor heller ikke løbende gives noget præcist svar på, hvor højt man står på ventelisten eller betydningen/udfaldet af dette.

Hvis du har spørgsmål til opskrivning og optagelse, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte skolens kontor.

Samtykke for databehandling ved opskrivning
Ved opskrivning af et barn på Solsideskolen vil barnets data samt data, der knytter sig til barnet, blive opbevaret i skolens it-systemer.
Barnets data samt data, der knytter sig til barnet, vil blive delt med relevante ansatte medarbejdere på skolen og it-programsamarbejdspartnere.

Barnets data samt data, der knytter sig til barnet, vil som udgangspunkt blive slettet, når barnet stopper på skolen, eller når forældrene ønsker barnets oplysninger slettet.

Disse oplysninger er nødvendige for, at skolen kan få barnet registreret i skolens ventelistesystem.

Ved modtagelse af barnets data samt data, der knytter sig til barnet, tillader forældrene ovenstående.

Ophør af samarbejde

Ved ophør af samarbejdet mellem skole og hjem - udskrivning af elever på Solsideskolen

Det er heldigvis sjældent, men desværre må samarbejdet mellem skole og hjem til tider ophøre før forventet. I sådanne tilfælde følger vi på Solsideskolen bestemmelserne i FN´s børnekonvention samt Undervisningsministeriets anbefalinger for at sikre den mest hensigtsmæssige procedure.

Vi henviser derfor også til Undervisningsministeriets hjemmeside som kan findes her

Skolen vil til hver en tid sikre sig, at en eventuel udmeldelse af en elev er den absolut sidste mulighed, skolen vælger. Det er vigtigt, at skolen så tidligt som muligt i forløbet orienterer parterne om mulige konsekvenser. Skolen afprøver andre alternativer - hvis mulige - for at løse en eventuel konflikt, inden der skrides til udmeldelse. Skolens ledelse sikrer sig, at der er sammenhæng imellem sagens karakter og den endelige afgørelse.

Brud på skolens værdisæt såsom vold, trusler og grov kriminalitet er skærpende omstændigheder, som kan medføre omgående ophør af samarbejdet. 

Vi tolererer heller ikke, at elever

  • opildner, opfordrer eller på anden måde er med i planlægning af slåskampe/håndgemæng eller andre fysiske og/eller psykiske voldsomme begivenheder
  • filmer/snapper/fotograferer eller på anden måde optager sådanne episoder. Deling af private, seksuelle eller krænkende billeder/videoer uden andres samtykke er ikke blot en overskridelse af Solsideskolens regler, men også ulovligt
  • medvirker som ”publikum”, der hepper og hujer i eventuelle voldsomme konflikter/slåskampe

Ved brud på ovenstående regler får det konsekvenser i form af hjemsendelse på tænkepause, og ved gentagelse/alvorlige overtrædelser kan samarbejdet ophøre øjeblikkeligt.

Når der er truffet en beslutning om, at samarbejdet skal ophøre, orienteres forældrene herom via telefon og mail. I mailen angives, hvilken begrundelse der ligger til grund for afgørelsen. Der fremgår ligeledes, fra hvilken dato afgørelsen træder i kraft.

Forældrene indkaldes til et møde, hvor de informeres om afgørelsen, og hvad der ligger til grund for denne. Jf. FN´s børnekonvention tilbyder skolen efterfølgende at afholde en samtale med eleven.

Ophør af samarbejdet mellem skole og hjem sker således først, når der ikke synes at være andre udveje.

Udmeldelse

Udmeldelse af Solsideskolen/Solsideskolens SFO

Hvis man ønsker at udmelde sit barn/sine børn af skolen og/eller SFO´en, skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned +30 dage.

Alle udmeldelser skal foregå skriftligt til skolens kontor via Intra eller kontoret@solsideskolen.dk

Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Baggrundsbillede