• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Målsætning for Fritidsordningen på Solsideskolen.

 

Det tilstræbes at etablere en tryg hverdag for børnene, med stabile voksne og en direkte samværsform, byggende på anerkendelse, respekt, nærvær, omsorg, følelsesmæssig involvering og engagement.

Fritidsordningen skal være et trygt og tillidsfuldt sted for børnene at opholde sig. De muligheder barnet gives danner grundlag for tilegnelse af personlig indsigt, at opleve at blive god til noget. Det har betydning for barnet, at tilhøre et fællesskab, at udvikle demokratiske holdninger, at blive fleksibel og omstillingsparat. 

Fritiden er ikke blot den tid der er ” til overs ” når skoledagen er færdig, men har en selvstændig værdi og betydning for børns udvikling. Det tilstræbes derfor at skabe en frizone med en børnekultur og et miljø, hvor børnene har et indholdsrigt fritidsliv af høj kvalitet. 

I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i det barnspecifikke og sikrer dermed tid, rum og mulighed for barnets udfoldelse. Personalet skaber i fællesskab et lærings - og udviklingsmiljø hvor der tages hånd om børnegruppens og det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Det pædagogiske indhold i hverdagen sikrer barnet en meningsfuld fritid med udgangspunkt i dets behov, interesse og erfaring. 

Det har også stor betydning for børnenes tryghed, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde med forældregruppen. Fritidsordningens personale har derfor i det daglige en positiv forældrekontakt og i løbet af året tilbyder vi en forældresamtale i forbindelse med samtalen i skoledelen.

 

Metoder til opnåelse af fritidsordningens pædagogiske opgaver.

 

For at sikre det enkelte barns individuelle udvikling har fritidsordningen en række opgaver.

Disse opgaver er:

- at støtte barnet i dets personlige udvikling

- at udvikle barnets sociale kompetencer

- at udvikle barnets sprog

- at træne krop og bevægelse

- at inddrage naturen

- at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud

 

Mål

- at støtte barnet i dets personlige udvikling.

Metode.

- at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i et socialt og kulturelt fællesskab og bliver set og anerkendt

- at give tryghed til barnet så det trives og udvikler sig til en stærk og alsidig person

- at give barnet alderssvarende udfordringer med plads til udforskning og eksperimentering, så barnet får pirret

nysgerrigheden og videreudvikler fantasien og kreativiteten

- at støtte barnet i socialiseringsprocesser og i at lære, at sætte egne grænser i et gensidigt respektfuldt

samvær

- at give barnet succesoplevelser

- at opleve og blive god til at navigere i en fælleskultur og i en pige- eller drengekultur

- at lære barnet ansvarlighed

- at træne barnet i at mestre livet

 

Mål

- at udvikle barnets sociale kompetencer.

Metode.

- at etablere venskaber med klassekammeraterne og på tværs af klasserne i dagligdagen eks. ved

fællesarrangementer, klubber og grupper

- at lære de almindelige omgangsformer igennem leg og forskellige aktiviteter

- at lære at løse egne konflikter og at acceptere hinandens forskelligheder

- at kunne lytte, sætte sig i andres sted og vente på tur

 

Mål

- at udvikle barnets sprog.

Metode:

- gennem samvær og samtaler, højtlæsning, sang, musik, teater, rim og remser. Gentagelse og genkendelse.

 

Mål

- at træne krop og bevægelse.

Metode:

- gennem udfordrende udeleg og leg i gymnastiksalen træne kropsbevidsthed, motorik og behændighed

- gennem forskellige fysiske aktiviteter træne grovmotorik eks.: bjergbestigning, svømning, skøjtning, rulleskøjtning, fodboldturnering, rollespil minigolf, gåture og bowling.

 

Mål

- at inddrage naturen.

Metode

- at bruge nærmiljøet på månedlige ture ud af huset

- at etablere naturgruppe.

- at tage på længere ture eks,: fisketur, bondegårdsbesøg, juleskovtur, og bjergbestigning.

 

Mål

- at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud.

Metode

- at videreføre de danske traditioner og fritidsordningens traditioner

- at holde fælles fødselsdag den sidste fredag i måneden

- at afholde en årlig sensommerfest og en julestue med luciaoptog

- at holde afslutningsfest for 3. klassen

- at fejre eks.: Halloween, fastelavn og Melodi Grand Prix.

- at afholde tema og emneuger.

- at der i dagligdagen er mulighed for at lave småaktiviteter enten ude eller inde.